BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİM KURALLARI

Özetler online olarak bildiri sistemi üzerinden gönderilmiş olmalıdır. Sistem üzerinden gönderilmeyen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Kabul edilmiş bildiri özetleri teslim edildikleri şekliyle basılacaklarından hatasız gönderilmiş olmalıdır.

Bildiri Özeti için Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Bildiriler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde, küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresi mutlaka yazılmış olmalıdır.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 100 ila 200 kelime arasında olmalıdır.

Önemli Notlar

 • AbstractAgent sistemini ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

TAM METİN GÖNDERİM KURALLARI

1) Kongreye gönderilecek bildiriler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2) Makaleler metin, tablo, şekil ve kaynak kısımları ile birlikte toplam yaklaşık 8–15 sayfa aralığında olması, incelemeye alınmasının ön koşuludur. Bildiriler; Microsoft Word programında, kenarlardan (alt, üst, sağ, sol) 4,5 cm. boşluk bırakılarak, Cambria yazı tipinde, 10 punto ve 1 satır aralık ölçüsü kullanılarak yazılmalıdır.

3) Bildirinin ilk sayfasında; makalenin başlığı büyük harfle, sayfa ortalanarak ve koyu olarak verilmelidir. Bunun altına ise yazarların isimleri küçük, soyadları büyük harflerle ve koyu, unvanları, kurumları ve mail adresleri, ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle ve açık olarak isimlerin altına yazılmalıdır. İsimlerden sonra bildiri hangi dilde yazılmışsa (Türkçe veya İngilizce) önce o dilde en az 100, en fazla 200 kelimeden oluşan öz (abstract), altında ise diğer dilde (İngilizce veya Türkçe) yazılan en az 100, en fazla 200 kelime­den oluşan ikinci öz (abstract),verilmelidir. Türkçe ve İngilizce dilde hazırlanacak özler bildirinin amacını, uygulanan metotları, bulguları ve sonuçları açıklamalıdır. Özlerin altında yer alan anahtar kelimeler ise Türkçe ve İngilizce olarak makalenin içeriğini en iyi anla­tan; sadece 3 anahtar kelime (key words) olarak verilmelidir.

4) Makalenin ikinci sayfasından başlayacak metnin içerisindeki her başlık ve paragraflar 1 tab (1,25 cm) içeriden başlamalıdır. Metin içinde yer alacak ana başlıklar ve alt başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalı, koyu olarak yazılmalıdır.

5) Tablo, grafik ve şekiller metnin içerisinde yer almalı ve bunlara ortalı başlık ve sıra numarası verilmelidir. Başlıklar tabloların ve şekillerin üzerinde yer almalıdır. Tablo ve şekiller sayfa içerisinde dikey olarak verilmelidir. Tam sayfa olan tablo ve şekiller sayfaya yatay olarak yerleştirilebilir. Denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlere verilecek sıra numaraları parantez içinde ve denklemin sağına yerleştirilmelidir. Eserde yer alacak her türlü şekil, grafik, harita ve fotoğraflar bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır.

6) Alt ve üst bilgi, sayfanın alt kısmında yer alan tam metin ve özet metin şablonunda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

7) Poster bildiri için kullanılacak kağıt ölçüleri genişlik 50 cm, yükseklik 70 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Poster bildiri şablonu örnek olarak aşağıda verilmiştir. Logolar, kongre başlığı ve yazım kurallarına uygunluğu değiştirmemek şartıyla, istediğiniz şekilde çerçeve, renk vb. konularda tasarım biçimlendirmesi yapabilirsiniz.

8) Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki göndermelerde ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Tarı, 2012:98)
Kaynakçada: Tarı, Recep (2012), Ekonometri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
Metin içinde: (Büberkökü, 2016: 7)
Kaynakçada: Büberkökü, Önder (2016), “Uluslararasi Sermaye Hareketliliğinin İncelenmesi:Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Uygulama”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt. 8, Sayı: 15, Haziran, ss. 281-298.

b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Daron ve Robinson, 2013:4)
Kaynakçada: Acemoğlu, Daron ve Robinson, James (2013), “Ulusların Düşüşü”, (Çev. Faruk Rasim Velioğlu), Doğan Egmont Yayıncılık, İstanbul.

Metin içinde: (İyidoğan ve Erkam, 2013: 7)
Kaynakçada: İyidoğan,, Pelin Varol ve Erkam, Serkan (2013), “İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye İçin Ampirik bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 15, Haziran, ss. 39-48.

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Dornbusch vd., 2016: 131)
Kaynakçada: Dornbusch, Rudiger, Fischer, Stanley, Startz, Richard (2016), Makro İktisat, (Çev. Salih Ak), Literatür Yayınları, İstanbul.
Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

d) Derleme yayınlar:

Metin içinde: (Turan, 2017: 17)
Kaynakçada: Turan, İbrahim (Der.) (2017), Küreselleşme ve Radikal İslam, Maarif Mektepleri, Ankara.

e) Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (DOĞAKA, 2017: 12)
Kaynakçada: DOĞAKA (2017), Hatay İli Sosyal Görünüm Raporu, DOĞAKA, Hatay.
f) İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

Metin içinde: (Erer, 1963: 219)
Kaynakçada: Erer, Tekin (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Matbaası, İstanbul’dan aktaran Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), AÜ SBF Yayın No: 294, Ankara 1970, s. 102.
g) Elektronik ortamdan yapılan atıflar:

i) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.
Metin içinde: (Hiro, 2015)
Kaynakçada: Hiro, Philip (1988) “Politics Lebanon: Lebanase Voting Again”, IPS World News, http:www.oneworld.org/ips2 (10.02.2000).

ii) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmış ise, metin içinde sitenin genel adresi, kaynakçada alt adresleri de kapsayan genel bağlantı adresi, bağlantı tarihi ile birlikte verilmelidir.
Metin içinde: (dogaka.gov.tr, 2017)

Kaynakçada: http://www.dogaka.gov.tr (10.06.2018).

9) Kongreye gönderilen bildiriler Yayın Kurulunca ön incelemeden geçirilmekte ve uygun bulunanlar hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirmeler doğrultusunda, bildirinin kabul edilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir.

Not: Yukarıdaki yazım kurallarına uymayan öneriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

E-posta listesine kaydol